כ”ד אלול

יארצייט של החפץ חיים

wednesday

Sept. 1, 2021

Join Dirshu’s Seventh International Yom Limud and Tefilla, together with thousands of Jews from around the world on the yahrzeit of the Chofetz Chaim.

Join with Yidden from across the globe, who will beseech Hakadosh Baruch Hu to spare us from any hardships, and bentch Klal Yisrael with a שנת גאולה וישועה.

Don’t pass up on this incredible opportunity! YOU have a chance to be a part of this day.

Please participate on this special day:

תהלים: פרק כ, ק”ל
תפילת: אחינו כל בית ישראל

:ספרי חפץ חיים
משנה ברורה: מתחילת סימן תרל’’ט עד סעיף ב
ספר זכור למרים: פרק י”ח מ”כללו של דבר
עד תחילת פרק י”ט

VISION & INSPIRATION
כ”ח אלול | Beginning Motzoei Shabbos, Sept. 4th, 2021

YOM LIMUD & TEFILLA
כ”ד אלול | Wednesday, Sept. 1st, 2021

A USB of the entire presentation will also be available. 732-987-3948 ext. 108